S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

31.12.2020 ZAVŘENO
info@zoolekarna.cz
Vzhledem k zvýšenému počtu objednávek a časové
vytíženosti nebudu k dispozici na telefonu!

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 305 Kč
naše cena 385 Kč
naše cena 765 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.Zoolekarna.cz je MVDr. Zuzana Tesařová, se sídlem na adrese: Pražská 2022, 286 01 Čáslav, identifikační číslo: 72497661 (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uskutečňování obchodů internetovou cestou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Na podnikatele nedopadají ustanovení obchodních podmínek týkající se spotřebitelů.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje,  že se obeznámil s obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Kupující má možnost vytvořit si svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace. Registrace slouží pouze pro odesílání objednávek internetového obchodu www.Zoolekarna.cz  a není povinná. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v naší elektronické databázi, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem, nebude muset kupující opětovně vyplňovat.

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky . Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na základě telefonické nebo emailové žádosti smazat z databáze.

GDPR

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. Kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

Technický způsob vytvoření objednávky a informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a jeho technického uspořádání. Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží umístěného v katalogu technické části internetového obchodu, po automatizovaném zpracování dochází s ohledem na druh a počet zboží k potvrzení o přijetí objednávky a následně k samotnému uzavření kupní smlouvy, tj. k závaznému potvrzení.

Kupní smlouva může být uzavřena i jiným způsobem dle občanského zákoníku s tím, že internetový obchod či katalog jsou vždy podkladem pro podání návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a bez dohody obou stran ji nelze zrušit

CENA ZBOŽÍ

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.Zoolekarna.cz jsou vždy aktuální a zahrnují DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním převzetí zboží na adrese provozovny;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu poštou na adresu prodávajícího: MVDr. Zuzana Tesařová, Pražská 2022, 286 01 Čáslav, e-mailem na adresu info@zoolekarna.cz , nebo přiložením ke zboží, které kupující prodávajícímu vrací.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo použito, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, pokud to v dohodě s kupujícím obstará.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Nepřevzetí zboží není automaticky považováno za odstoupení od smlouvy a prodávající bude v tomto případě nárokovat úhradu nákladů spojených s dopravou. Dále si prodávající vyhrazuje právo, v případě takto jednajícího zákazníka nerealizovat jeho další objednávky.

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě:

  • vyprodání zboží / ukončení výroby /u zboží dlouhodobě nedostupného
  • zjevné technické chyby – např. nepřiměřeně nízká cena
  • překročení stanoveného počtu kusů (u akčního/limitovaného zboží – informace o max. počtu kusů je uvedena u výrobku)
  • dřívějšího neseriózního jednání kupujícího

O neakceptaci objednávky bude kupující informován telefonicky nebo emailem.

Postup při převzetí zásilky 

Při převzetí od přepravce zásilku pečlivě zkontrolujte.

Pokud je  viditelně poškozena (např. natržený nebo zdeformovaný obal zásilky), je třeba reklamovat toto poškození  přímo u dopravce.

V takovém případě trvejte  na sepsání reklamačního protokolu o poškození zboží přímo na místě při přebírání zboží.

(Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je zjevně poškozena.)

Pakliže převezmete zásilku, jejíž obal nejeví žádné známky poškození a teprve až po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené, je kupující povinen tuto vadu uplatnit neodkladně (to znamená do 48h od doručení).

Nejprve v co nejkratší době kontaktujte přepravní společnost, která zboží doručila a nahlaste škodní událost (viz reklamační řády přepravců).  následně kontaktujte prostřednictvím emailu prodávajícího.

Kupující rovněž důkladně zkontroluje obsah zásilky a v případě nesrovnalostí (chybějící, zaměněné zboží atd.) na tuto skutečnost prodávajícího bez prodlení (tj. do 48h od převzetí) upozorní.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 14.3.2019

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod: www.Zoolekarna.cz

Provozovatel: MVDr. Zuzana Tesařová

Se sídlem: Pražská 2022, 286 01 Čáslav

IČ/DIČ: 72497661

E-mailová adresa: Info@zoolekarna.cz

Telefonní číslo: 728 718 392

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání(*)/datum obdržení(*) Číslo objednávky: Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

OTgyZDkzMm